Súťaž FAIR-PLAY

30.07.2013 21:13

Súťaž FAIR-PLAY

Aj v súťažnom ročníku 2013-2014 je vyhlásená súťaž FAIR-PLAY pre IV.L-V dospelých,

ako aj v II.LSD. Túto súťaž vyhodnocujú delegáti zväzu podľa ďalej uvedených kritérií. Po

skončení súťažného ročníka budú prví traja v oboch súťažiach odmenení finančnou odmenou

v hodnote – 1. miesto – 340 €, 2. miesto – 170 €, 3. miesto – 100 €.

Hodnotenie FAIR-PLAY je odvodené z hodnotenia UEFA, uplatňovaného v súťaži FAIRPLAY v rámci Champion-League.

Vzhľadom na kladné poznatky z tohto hodnotenia boli kritéria prevzaté aj pre slovenské

súťaže.

Kritéria:

1. Červené a žlté karty

Odpočet sa robí z maximálneho počtu 10:

- žltá karta - -1 bod

- červená karta - -3 body

Ak hráč bol napomínaný žltou kartou a neskoršie obdržal 2. ŽK a v dôsledku toho aj

červenú, započíta sa do hodnotenia iba hodnota červenej karty, t.j. –3 body.

V prípade, že po žltej karte sa hráč dopustí priestupku, za ktorý dostane červenú kartu, do

hodnotenia sa započítavajú obidve previnenia, t.j. 1 + 3 spolu – 4 body. V tomto kritériu je

možné vyčísliť aj mínusové body.

Pozitívna hra

Maximum 10 bodov, minimum 1 bod

Týmto kritériom sa má podporiť aktívna hra, ktorá je atraktívna pre divákov.

- Pozitívne aspekty: - viac ofenzívna ako defenzívna hra

- snaha nenaťahovať čas, dostať loptu rýchle späť do hry

- snaha o docielenie gólu, aj keď výsledok je jasný

- Negatívne aspekty: - zdržiavacia taktika

- - naťahovanie času

-taktika založená na defenzíve, rozbíjanie hry

-simulovanie a pod.

Pozitívnosť je spojená s gólovými šancami a docielenými gólmi.

2. Rešpektovanie súpera

Maximum 5 bodov, minimum 1 bod

Od hráčov sa očakáva, že budú rešpektovať pravidlá futbalu, súťažný poriadok a súpera.

Pri hodnotení delegát prihliada i na závažnosť udelených osobných trestov (ŽK a ČK).

Hodnotí sa tiež pozitívne chovanie, napr. pomoc pri zranení a pod..

Bežné správanie bez výrazných negatív a pozitív nemôže byť ohodnotené 5 bodmi.

3. Rešpektovanie rozhodcu

Maximum 5 bodov, minimum 1 bod

Od hráča sa očakáva, že bude rešpektovať rozhodnutia rozhodcu.

Aj tu môže delegát prihliadať na závažnosť udelených osobných trestov (ŽK a ČK).

Hodnotí sa chovanie.

Bežné chovanie bez výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť

ohodnotené 5 bodmi.

4. Správanie predstaviteľov klubu

Maximum 5 bodov, minimum 1 bod

Očakáva sa od predstaviteľov klubov vrátane trénerov, že budú vplývať na hráčov, aby

hrali fair a používali len dovolené športové, technické, taktické a morálne aspekty v hre

aj mimo nej.

Správanie bez mimoriadnych negatívnych a pozitívnych aspektov nemôže byť

hodnotené 5 bodmi.

5. Chovanie obecenstva

Maximum 5 bodov

Publikum tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany fanúšikov je žiadúca. Ak

táto podpora sa deje slušným povzbudzovacím pokrikom, spevom a pod., takéto

správanie vytvára potrebnú futbalovú atmosféru a prispieva k FAIR-PLAY. Tým viac,

ak obecenstvo rešpektuje verdikty rozhodcov. 5 bodov je možné pripísať len za

podmienky športovej atmosféry.

Toto kritérium je možné použiť aj pre hodnotenie súpera, ak je na stretnutí primeraný

počet jeho fanúšikov. Ak ide o nepatrný počet, kritérium sa nepoužije.

Celkové hodnotenie

- maximálny počet bodov je 40.

- v prípade, že sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 6, maxim. počet bodov je 35.